Warning: Attempt to read property "license" on null in /data/web/virtuals/306978/virtual/www/domains/bezbolestinenirustu.cz/wp-content/plugins/elemailer/lib/license/action.php on line 101
Všeobecné obchodní podmínky – Bez bolesti neni rustu
FranklinCovey ČR Logo Bílé

Všeobecné obchodní podmínky

PRO PRODEJ VSTUPENEK NA KONFERENCI Bez bolesti není růstu

I. Použití

Tyto “Obchodní podmínky” upravují režim vztahů vznikajících mezi Zákazníkem a společností FC CZECH, s. r. o. (obchodní zastoupení společnosti FranklinCovey pro Českou a Slovenskou republiku) se sídlem: Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4; IČ: 26733617, DIČ: CZ 26733617 (dále jako „FC“), při účasti Zákazníka na konferenci (dále jako „akce“) pořádané společností LSC.

II. Objednávka

Zákazník zadává objednávku svou registrací elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

II. Ceny

Uvedené ceny jsou smluvní, bez DPH. FC je plátcem DPH.

III. Úhrada

Po dokončení registrace bude Zákazníkovi do tří pracovních dnů zaslána zálohová faktura se splatností 7 dnů. V případě, že nebude poplatek za akci uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se FC se Zákazníkem dohodne jinak. Po zaplacení poplatku obdrží Zákazník do tří pracovních dnů doklad o zaplacení ve formě faktury.

IV. Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

Zákazník, který je spotřebitelem má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne objednání bez udání důvodu. Odstoupení musí být doručeno v této lhůtě FC e-mailem na adresu akce@franklincovey.cz. V ostatních případech lze objednávku lze stornovat zasláním e-mailu na adresu: akce@franklincovey.cz a to dle následujících storno podmínek:

a) Při zrušení objednávky 30 až 15dnů před konáním akce bude Zákazníkovi vrácena částka ve výši 50 % z fakturované ceny.
b) Při zrušení objednávky 14 až 8 dnů před konáním akce bude Zákazníkovi vrácena částka ve výši 25 % z fakturované ceny.
c) Při zrušení objednávky 7 a méně dní před konáním akce výše storna činí 100 % z fakturované ceny.

O změně účastníka nebo vyslání náhradníka je možné FC informovat nejpozději 5 dnů před konáním akce.

V. Organizační změny

FC si vyhrazuje právo změny data, místa konání akce a programu z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem na kontakty, které Zákazník uvedl v objednávce. V tomto případě FC umožní Zákazníkovi stornovat objednávku a vrátí jim uhrazenou částku v plné výši, bude-li si to přát. Částka bude vrácena na účet Zákazníka do čtrnácti pracovních dnů ode oznámení změny.

VI. Zrušení akce

FC si vyhrazuje právo akci zrušit z organizačních či provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem na kontakty, které Zákazník uvedl v objednávce. V tomto případě FC umožní Zákazníkovi stornovat objednávku a vrátí jim uhrazenou částku v plné výši, bude-li si to přát. Částka bude vrácena na účet Zákazníka do čtrnácti pracovních dnů ode dne zrušení akce.

VII. Reklamace a námitky

Případné reklamace nebo námitky může zákazník kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu akce@franklincovey.cz. Z vyjádření Zákazníka musí vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne FC nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

VIII. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy FC jakýmkoliv způsobem Zákazníkem kopírován, rozšiřován, komerčně využívána nebo využívána k veřejným prezentacím.

IX. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky. FC je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním svých osobních údajů třetí straně v rámci partnerství k dané akci a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti FC. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

X. Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. 11. 2022

PŘEDPRODEJ

Kontakt byl odeslán.

Jakmile zahájíme prodej vstupenek. Budeme vás kontaktovat. Hezký den vám přeje organizační tým.

REGISTRACE ÚČASTNÍKA KONFERENCE

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spamu. Hezký den vám přeje organizační tým akce.